وقتی دور از تو...با تو، به تو و دنیایی که تو را در بر گرفته است می اندیشم، اندیشه هایت به

سویم جاری می شوند و به دنیایی که تو آنرا در بر گرفته ای راه می یابم.

/ 16 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نقاش خ نور

فولرن

بنا بر آنچه تعريف شده؛ فولرن مولکولی است شبيه به يک باکی بال...تعريف نا شده هايش معنای فولرن من است.

آشنا

سلام: شاید یه جور تله پاتی...

شبدر

زمان انگار اينجا پلی می شود ميان انديشه ها...

مایلا

چه نزدیکی غریب و کمیابی.

لی لا - آبی آسمانی

چون اين اوست که به دنيای شما راه پيدا کرده، شما خارجيد از دنيای او که دور است و دنيای ديگر او را در برگرفته... به اين دليل اشکال معنائی داره.