قیچی ها کمین کردند...ای وای حریر عشقم!

/ 10 نظر / 10 بازدید
سهيلا

حرير عشق باکی از فيچی ها نداره

یاد

من از موریانه می ترسیدم هیچ فکر قیچی نبودم

آرزو

قيچی های تقدیر همين گونه اند.. رحمی بدل حرير نرم عشق ندارند .........

يک پنجره

RAMAT

بايد ديد حرير عشق را در کشاکش و جنگ تيغه های قيچی.

مايلا