من شاعر نیستم!

تولدِ مرگم را ترانه می خوانم.

/ 3 نظر / 8 بازدید
...!

و با نفسهايم اين ترانه را می خوانم

ماهور

آغاز يک ترانه در بهار .. اميدوارم آغاز خوبی برای نوشته هايت باشد.